chapitre-perso

РАВНИ ПРАВА

Принципът на равни права се прилага към основната работа и заетостта на:

 • работното време,
 • извънредния труд,
 • почивките,
 • периодите за отдих,
 • нощен труд, отпуските,
 • официалните празници
 • трудовото
 • възнаграждение.

Работниците се ползват с равноправност по отношение на:

 • защита на бременните жени и кърмачките
 •  закрилата на децата и младите хора
 •  равно третиране на мъжете и жените
 •  защита срещу дискриминацията основана на пол
 • раса или етнически произход
 •  религия или убеждения
 • увреждане
 •  възраст или сексуална ориентация.

Всички наши служители, без изключение, имат равни права: правото на френски трудов договор и френската социална осигуровка.